Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Portal e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.aleksandrow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-09.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 

 

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 

 

 • pochodzą z różnych źródeł,

 

 

 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

 

 

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

 

 

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 

 

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

 

 

 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.

 

 

 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

 

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-08-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi jest Pan Jarosław Kruczkowski pod adresem mailowym j.kruczkowski@aleksandrow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54/ 282 79 21 lub 54/ 282 79 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim mieści się w dwóch lokalizacjach:

 

 

 • Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

 

 

 • Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 

 

Do budynku od ul. Słowackiego 8 prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Do obu wejść prowadzą schody, a przy wejściu bocznym znajduje się również podjazd dla wózków.

Dla interesantów przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Biuro obsługi interesanta znajduje się przy głównym wejściu do budynku.

Wszystkie piętra budynku dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku jest winda oraz krzesło ewakuacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się z korytarza głównego na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono dwa bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku częściowo na parterze  i na II pietrze budynku zajmowanycm przez Starostwo Powiatowe znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a (tabliczki przy wejściach do biur, oznaczenie toalet i wyjścia ewakuacyjne. Na parterze budynku i na II piętrze znajdują się tablice tyflograficzne z rozmieszczeniem pomieszczeń. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Schody na klatkach schodowych oznaczone taśmą kontrastową.

Do budynku przy ul. Sikorskiego 3 prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Do obu wejść prowadzą schody, a przy wejściu bocznym znajduje się również podjazd dla wózków. Przy wejściu boczny znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dla interesantów przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.

Biuro obsługi interesanta znajduje się przy wejściu bocznym.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze i piętrze.

Wejście do toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się z korytarza głównego na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są podstawowe informacje oznaczone w alfabecie Braille’a oraz na powiększonym druku z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Starosta Aleksandrowski informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim możliwy jest

w szczególności poprzez:

 

 

 

 

 • przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 538 488 361

 

 

 • korespondencję pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 

 

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, a także przeszkolonych pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim posługującego się językiem migowym.

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:

 

 

 • PJM (polski język migowy),

 

 

 • SJM (system językowo-migowy),

 

 

 • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

 

 

Informacje dla osób słabosłyszących lub niedosłyszących znajdują się pod adresem:

https://www.youtube.com/embed/efImo-_iMM0

https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Zgłoszenie może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Procedury załatwienia poszczególnych spraw w Urzędzie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod adresem: https://pow-aleksandrowski.rbip.mojregion.info/typy-tresci/procedury-zalatwiania-spraw/

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Starostwo Powiatowe dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą dostępność cyfrową i architektoniczną w celu realizacji zadań jakie spoczywają na powiecie  wobec wszystkich mieszkańców powiatu aleksandrowskiego.

Ułatwienia dostępu: